The Running Mates: Human Rights (2019) ตอนที่ 1-14 ซับไทย

The Running Mates: Human Rights (2019) ตอนที่ 1-14 ซับไทย

บอกเล่าเรื่องราวของนักสืบสวนที่ทำงานเป็นคณะกรรมการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน พวกเขาจะเริ่มต้นการต่อสู้เมื่อมีการละเมิดหรือรุกล้ำสิทธิที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับTop