Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า พากย์ไทย Ep.1-21 (จบ)

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า พากย์ไทย Ep.1-21 (จบ)

อิทธิปาฏิหาริย์ที่กล่าวขานและรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งถ่ายทอดผ่านพระถังซำจั๋งและลูกศิษย์ ได้แก่ ซึงหงอคง ตือโป๊ยก่ายและซัวเจ๋ง ทั้งสี่ได้เดินทางไปชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ รวมทั้งบรรดาเหล่าภูตผีปิศาจ แตทว่าทุกครั้งก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเหล่านั้น


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Journey to the West (1996) ไซอิ๋ว ศึกเทพอสูรสะท้านฟ้า ตอนที่ 21 พากย์ไทย


Top