Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 1-35 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 1-35 พากย์ไทย

Dark Tales เป็นละครซีรีย์ทางโทรทัศน์ยุคฮ่องกงซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องราวของนักเขียนของราชวงศ์ซ่ง Song Song ที่เรียกว่า Strange Stories จากสตูดิโอจีน ** ส่วนที่ 1 (ตอนที่ 1-5) (” ขโมยความรักเมื่อเวลาผ่านไป”) ดัดแปลงมาจากเรื่องเล่าของลูกสาวของนายลู (魯公女) … ** ตอนที่สอง (ตอนที่ 6-10) (heroine tian) ดัดแปลงมาจากนิทาน tian chi-lang (田七郎) … ** ส่วนที่สาม (ตอนที่ 11-15) (“ดาบผีโบราณ”) ดัดแปลงมาจากนิทานชิน sheng-se (金生色) … ** ส่วนที่ iv (ตอนที่ 16-20) (“fox spirit repays debt”) ดัดแปลงมาจากนิทาน siao chui (小翠) … ** ส่วนที่ v (ตอนที่ 21–25) (“การต่อสู้ของกฎหมาย”) ดัดแปลงมาจากนิทาน chang-ting (長亭) … ** ส่วนที่หก (ตอนที่ 26–35) (“chiu-yue returns from death”) ดัดแปลงมาจากนิทาน wu chiu-yue


/ ดูออนไลน์และดาวน์โหลด

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Dark Tales 1996 โปเยโปโลเย ภาค1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย


Top